Vård av unga – så säger lagen

Vård av unga är ofta ett mycket känsligt ämne när det talas om i det i många sammanhang. När LVU behöver tillämpas handlar det ofta om mycket turbulenta omständigheter som ligger bakom.

Vad krävs för att LVU ska tillämpas?

I allmänhet kan man säga att det krävs missförhållanden som utgör en påtaglig risk för barnets hälsa, eller att dess utveckling skadas eller hämmas. Vidare gäller det att den vård som krävs inte kan ges på frivillig väg.

Ofta handlar det just om det, att frivilliga lösningar inte räcker till riktigt. Då kan det bli fråga om LVU och att föräldrarnas rätt till bestämmande över barnet begränsas. Som med alla lagar kan det ibland bli tvister, och då kan en LVU advokat anlitas.

Talar man i generella termer finns det två huvudfall där LVU eller anlitandet av en LVU advokat kan komma på fråga. Ett är när det till exempel sker misshandel, antingen psykisk eller fysisk, otillbörligt utnyttjande eller andra brister i hemmiljön som innebär att barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas. Det här kallas även för miljöfallen.

Sedan finns det en typ av fall där barnets beteende orsakar riskerna, så kallade beteendefall. Det kan till exempel handla om missbruk, kriminell verksamhet eller något annat beteende som kan anses vara social nedbrytande och riskfyllda.

Ålder

Vidare finns regleringar kring åldern. LVU kan endast tillämpas på de som är under 18 år. Har man fyllt 18, men inte 20, kan dock LVU även komma på fråga om det handlar om ett så kallat beteendefall. Detta gäller om det anses vara lämpligare än andra former av vård.

Rättegång och process

I fall av rättegång kallar en domstol berörda parter till en muntlig förhandling. De som deltar kan till exempel vara en LVU advokat och den unge i fråga (även om en LVU advokat kan tillsättas lite senare i form av ett s.k. offentligt biträde). Normalt sett är förhandlingar i svenska domstolar offentliga, men i mål av den här typen av frågor är det vanligt att detta sker bakom stängda dörrar.

Beslut som tas kan överklagas, till exempel med hjälp av just en LVU advokat. Det krävs inget prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande av det slaget. Det står i en dom från förvaltningsrätten inom vilken tid en överklagas måste göras. Även vilken kammarrätt som överklagan ska föras fram till går att hitta i domen.

I en överklagan ska det finnas med vad du är missnöjd med i domen, och hur du önskar att detta ska förändras.

Vården i sig

Vården inleds alltid utanför barnets hem. Socialnämnden i kommunen bestämmer mer praktiskt kring hur vården ska utformas och var barnet ska bo. De kan också begära att barnet ska beredas plats på ett särskilt ungdomshem som är i Statens institutionsstyrelses regi.

6 Apr 2017