Vårdnadstvist och umgänge

En vårdnadstvist är ett tvistemål i domstol, där rätten ska döma om vårdnaden om ett barn. En vårdnadstvist inleds om en förälder vill ha ensam vårdnad om barnet och lämnar in en stämningsansökan om barnet. Om rätten dömer till den processande förälderns fördel övertar denne ensam vårdnaden om barnet. Dock måste synnerligen goda skäl finnas, såsom att den andra föräldern försvårat samarbete kring vårdnaden, eller på grund av missbruk eller sjukdom inte anses förmögen at ta sin del av ansvaret. Om inga synnerliga skäl föreligger kommer rätten att döma till fortsatt gemensam vårdnad. Anledningen till detta är att det anses vara det bästa för barnet att båda föräldrarna har ansvar för vårdnaden.

Om en av föräldrarna får ensam vårdnad innebär det dock inte att den andra föräldern inte längre får träffa barnet. Detta är nämligen en annan lagstadgad rättighet, och den är barnets. Umgängesrätten är ett barns rätt till regelbundet umgänge med båda sina föräldrar. Den utgår alltid från barnet och är inte en förälders rätt. Umgänget ska ske om barnet vill det och inte av tvång. Lagarna och bestämmelserna kring vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalken, som är den samling lagar som reglerar det juridiska förhållandet mellan barn och föräldrar. Här kan du läsa mer om vårdnadstvister; http://www.vårdnadstvist.biz.

Umgängesavtal

Två föräldrar som skiljt sig ska komma överens om umgänget i ett umgängesavtal. Umgängesavtalet är juridiskt bindande och därför kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att skriva det. Det vanligaste är att två föräldrar som bor i närheten av varandra turas om att ha barnet boende hos sig en vecka i taget. En annan vanlig form är att barnet bor varannan helg hos den förälder som inte är boendeförälder, dvs hos vilken den har sin hemadress. Detta kan vara en bra lösning om den andra föräldern bor långt från skola, fritidsaktiviteter och barnets kompisar. Bor föräldrarna i olika städer får umgänget begränsas till lov och långhelger. Dock räknas även telefon och andra former av ickefysisk kontakt som umgänge, enligt Föräldrabalken.

Att flytta med barnet

Om en förälder har ensam vårdnad har den rätt att bestämma över barnets boendeort. Med andra ord har den föräldern rätt att flytta med barnet, till exempel till sin hemort eller för att ta ett jobb i en ny stad. Detta är en vanlig anledning till att många föräldrar begär ensam vårdnad, dock blir den långt ifrån alltid godkänd i rätten. Att flytta ett barn från hemmiljön  till en ny plats och bort från sin andra förälder kan inte anses vara det bästa för barnet, utan snarare för den förälder som vill flytta.

Har man skrivit ett umgängesavtal som till exempel stipulerar växelvis boende varannan vecka får den vårdnadshavande föräldern inte flytta, eftersom det skulle innebära ett brott mot umgängesavtalet. Därför kan ett umgängesavtal garantera barnets umgänge med föräldrarna oavsett vad någon av föräldrarna vill hitta på i framtiden.

Skriva umgängesavtal

Vill man ha hjälp med att skriva ett umgängesavtal kan man vända sig till familjerätten i kommunen eller till en jurist eller advokat med kunskaper inom familjerätt. Men man kan också skriva avtalet själva. När umgängesavtalet är skrivet lämnas det in till socialnämnden som bedömer om det är till barnets bästa. Om umgängesavtalet godkänns av socialnämnden har det samma juridiska tyngd som ett domstolsbeslut.

Det är att rekommendera att man skriver ett så detaljerat och utförligt avtal som möjligt, särskilt om man har ett konfliktfyllt förhållande. Det garanterar att barnet även i fortsättningen kommer att kunna umgås regelbundet med båda sina föräldrar.

24 Jan 2018