När du vill att ditt barn ska vara i fokus

Det sägs mycket i den svenska lagen om att barns bästa ska vara i fokus. Det står det i Socialtjänstlagen, och i den lag som påverkar barnet allra mest; lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Ändå är det ganska tydligt i vissa fall, att det som är barns bästa inte tas till vara, trots lydelsen i lagen, att i alla beslut som rör barnet själv, ska barn tillfrågas om hur de önskar att just deras vårdnad, boende och umgänge ska se ut. I stället varierar fokuset till att barnet kommer till tals i besluten väldigt mycket mellan domstolarna och väldigt mycket beroende på hur socialtjänsterna i de olika kommunerna väljer att arbeta. Antingen har de barnperspektiv på allt de gör, eller så har de föräldraperspektiv på sitt arbete – och barnen kommer i kläm.

Många socialtjänster åsidosätter barnperspektiv

Alltför många gånger, förlorar kommunernas socialtjänstser det viktiga barnperspektivet. Många som arbetar med dessa frågor säger, och anser att det är väldigt svårt att ta reda på hur man kan prata med barn och hur man ska arbeta så att barnets vilja kommer till uttryck. Men forskningen på området säger att det går. Om socialtjänstarbetarna tycker det är svårt, för att inte säga omöjligt att prata med barn, finns det ju en hel yrkesgrupp som har som sitt arbete och kompetens att prata med barn; barnpsykologer. Varför anlitar man i så få fall barnpsykologer när man ska ta reda på vad barn vill och vad de önskar sig? Istället för att anlita dem som faktiskt kan detta, arbetar man med föräldrarna och utgår endast från vad de säger. Förutom föräldrarna pratar man även med dagispersonal och skolpersonal ifall barnen går i skola.

Snedperspektiv i vårdnadstvister

Istället för barnperspektiv när det kommer till att kunna döma om barn och deras vårdnad, boende och umgänge, blir det snedperspektiv. Socialtjänsterna är oftast de som får uppdraget av domstolarna att ta reda på vad som är bäst för barn i de fall att det pågår en vårdnadstvist. Om då socialtjänsten endst är inriktad på vad de vuxna runt barnen säger och tycker, då fattas bestuten helt och hållet utan att någon tar reda på vad som är bäst för barnet, och vad barnet har att säga om sin egen situation. Detta är mycket allvarligt, speciellt om barnet inte har det bra hos någon av föräldrarna. Om du som är förälder och kämpar för att skydda ditt barn, kanske mot den andra föräldern, då måste du skaffa dig bästa tänkbara advokat som arbetar för ditt barn och som påverkar domstol, polis och socialtjänst för att ta reda på vad som är bäst för just ditt barn. Läs mer här om det inte är bra med gemensam vårdnad för ditt barn: https://www.gemensamvårdnad.com.

23 Apr 2019