Barnets bästa i fokus vid separationer

Umgängesrätt är en rättighet som alla barn i Sverige har, precis som att få sjukvård, tandvård eller att gå i skolan. Vid ett uppbrott av två föräldrar är det alltid barnets bästa som ska stå i fokus och även det som väger tyngst hos tingsrätten, ifall föräldrarna inte kan enas och frågan om barnet går till att bli en ren tvist.

Växelvist boende

En vanlig lösning bland separerade föräldrar är att man har växelvist boende. Det innebär att barnet till exempel bor hos pappan en vecka och mamman den nästa. Ofta är det här den metod som är bäst för barnet, men det gäller också att det finns förutsättningar för att det ska ske.

Om konfliktnivån är hög kan det vara svårt för föräldrarna att enas. Ena föräldern kanske vill ha ensam vårdnad av någon anledning och kanske till och med förbiser barnets umgängesrätt helt och hållet. Om det skulle bli en rättslig process dömer alltid tingsrätten med fokus på vad som är bäst för barnet. Umgängesrätt är något som väger tungt i sammanhanget.

För att ett växelvist boende krävs, förutom att föräldrarna kan samarbeta, att de faktiskt bor någorlunda nära varandra också. Bäst för barnet är om de bor tillräckligt nära för att han eller hon inte ska tappa sina vänner eller behöva byta skola. I de fall en förälder flyttar långt bort, går det ofta att lösa genom att barnet umgås med den utflyttade föräldern under lov och långhelger.

Ensam vårdnad

Den förälder som anser att ensam vårdnad skulle vara den bästa lösningen vid en separation kan ansöka om det hos tingsrätten. I praktiken innebär det att den med ensam vårdnad på egen hand kan fatta beslut om barnets uppfostran och i juridiska frågor, utan den andra förälderns medgivande.

Som tidigare nämnt är umgängesrätt något som väger tungt. Bara för att den ene föräldern har ensam vårdnad innebär det inte att barnets umgängesrätt med båda föräldrar förbises. Det är alltid något som bör tas hänsyn till och är något som tingsrätten prioriterar högt. Om det däremot innebär direkt fara för barnet att umgås med den andra föräldern så är situationen naturligtvis en annan.

Det finns givetvis exempel på när föräldrar är överens om att den ena parten ska få ensam vårdnad. I sådana fall kan man, vid skilsmässa, uppe vem som ska få vårdnaden i en äktenskapsskillnad. I många fall är dock konfliktnivån hög och föräldrarna inte eniga om hur vårdnaden ska fördelas.

Läs mer på http://www.umgängesrätt.com/ för kostnadsfri rådgivning.

12 Sep 2017