Barn har rätt till rolig och trygg lek

Alla barn i Sverige har rätt till en trygg och säker lek i en stimulerande miljö. Så står det i FN:s barnkonvention som vi i Sverige har anslutit oss sig till. Det betyder bland annat att lekplatser, och andra miljöer där barn ska leka, ska vara säkra och tillgängliga. 

“Alla barn har rätt att leka. Lekplatsen ska kunna användas av barn med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig”

Det finns en rad olika regler som gäller för våra lekplatser. Det handlar både om regler för tillverkare av lekplatsutrustning och om regler för den som bygger eller ansvarar för en lekplats, till exempel en bostadsrättsförening.

Fria ytor och fasta anordningar

Flera olika lagar reglerar lekplatserna, en av dem är plan- och bygglagen (PBL). I den finns krav på att barn ska ha fria ytor att leka på, de ska kunna leka utomhus och på lekplatserna ska det finns fasta anordningar som begränsar risken för olyckor. Det betyder att till exempel gungställningar och klätteranläggningar ska vara väl förankrade i marken. I dag är det vanligt att botten av lekplatsutrustningen är nedgrävd i marken eller fastgjuten. Lagen visar också att det är viktigt att alla barn har rätt att leka. Lekplatsen ska också kunna användas av barn med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig. 

Tillsyn och säkerhet

I plan- och bygglagen har kommunens byggnadsnämnd ansvar för tillsynen över lekplatserna inom kommunen. I myndigheten Boverkets föreskrifter är det tydligt att alla fasta redskap för lek ska ordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget under gungor, klätteranläggningar och liknande redskap ska vara av ett stötdämpande material så att man inte slår sig lätt om man ramlar. Boverket poängterar också att lekplatser på allmänna platser ska bli mer tillgängliga för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Alla redskap för lek måste inte vara tillgängliga men det ska gå att leka även om förmågan är nedsatt. Om man som barn har en förälder med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga ska föräldern självklart kunna följa med till lekplatsen.

Redskap för lek kollas återkommande

Inom många bostadsrättsföreningar finns lekplatser. Enligt Produktssäkerhetslagen ska alla redskap vid en lekplats i bostadsrättsförenignar vara säkra. Det betyder att gungor, klätterställningar och liknande måste vara säkra för barnen som leker oavsett hur gamla redskapen är. Myndigheten Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen och gör kontroller av redskap som är gjorda för lek så att de ska uppfylla gällande säkerhetskrav.

Kommun, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar har såklart ansvar för sina lekplatser. Återkommande ska lekplatsutrustningen besiktas så att den klarar säkerhetskraven. En kompetent person ska utföra kontinuerliga kontroller och de ska dokumenteras. Dessutom kan fastighetsägaren själv göra tätare kollar med kortare intervall, till exempel kvartalsvis.

Tillverkarens ansvar

Den som tillverkar lekplatsutrustning har självklart ett ansvar. Deras ansvar sorteras också in under produktsäkerhetslagen. Produkterna ska vara säkra och redskapen för lek ska märkas med namn och adress till den tillverkare som är ansvarig.

Den som köper lekredskap, till exempel en bostadsrättsförening, ska få utförliga anvisningar om hur redskapen ska installeras. Anvisningarna ska också visa vad som gäller för drift, besiktning och underhåll. Allt ska samlas i en dokumentation som uppfyller europeisk och svensk standard.

3 Mar 2019